Om foreningen

Om

grundejerforening Jellerødgård

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Jellerødård har en bestyrelse, som bliver valgt hvert år på generalforsamlingen. Alle grundejere, som er medlem af foreningen kan stille op.

Bestyrelsens for 2020 er:


 • Formand Gert Hagelskjær, Mosekrogen 3, tlf. 2365 9427, email: formanden at jelleroedgaard.dk *
 • Mogens Kjær Petersen, Parallelvej 23,  email: moka at ramboll.dk *
 • Heidi Thorstensen, Rønnevej 22, email: heidithorstensen at gmail.dk *
 • Kasser Niels Tolstrup, Kokkedal Stationsvej 28, email: kassereren at jelleroedgaard.dk *
 • Lucy Nielsen, Granvænget 16, email: lucygausbo at hotmail.com*
 • Adrian Tresoglavic, Mosekrogen 1a, email: tresolic at hotmail.com*
 • Jesper Løwe Press, Pilevang 25, email: jesper.press  at  gmail.com


   *) erstat ' at ' med '@' i ovenstående e-mail adresser 

Historie

Her vil du læse om foreningens og områdets historie. Vi vil gerne have historier fra jer, som kender området eller som har historier liggende.


Generalforsamling

Der var godt opmøde til generalforsamlingen, som blev afholdt d. 10.marts 2020.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt en workshop, hvor vi talte om ønsker til fremtidens Jellerødgård.

Idékatalog fra workshoppen:

 • Sommerfest og andre socialarrangementer f.eks.  Fastelaven og Halloween
 • Velkomstpjece, som omdeles – evt.via ejendomsmægler. Inkl. Invitation til medlemskab af grundejerforening og facebook, husk kontonr. Måske den kan trykkes gratis på Rådhuset
 • 5 værdier for det gode naboskab i Jellerødgård
 • Facebook link på hjemmesiden
 • Fremhæve bestyrelsens arbejde – branding af succeshistorierne f.eks. med før og efter billeder
 • Overvej Nabohjælp for hele området
 • Samleskrald dag
 • Belysning på vejene
 • Fælles skraldeløsning for rækkehuse

  Da der var stor opbakning omkring sociale arrangementer, ønsker bestyrelsen at arrangere en sommerfest i 2020.


  Datoen for sommerfest bliver d. 5. september.


  Se mere information på forsiden eller på vores facebookside.


  Hvis du gerne vil oprette en ny arbejdsgruppe, så kom henvend dig til bestyrelsen. Du er mere end velkommen!

  Regnskaber:

  Regnskab for 2019

  Regnskab for 2018

  Regnskab for 2017


  (klik på et regnskab og en PDF-fil vil blive overført til din PC)

  Vedtægter

  Foreningens vedtægter kan hentes som pdf her.

  § 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Jellerødgård".

  Foreningens adresse er hos  formanden.

  § 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser.

  § 3. Berettiget til medlemskab er enhver, som har tinglyst skøde på  en grund indenfor foreningens område. En grundejer, som har betalt senest udsendte kontingentopkrævning, er medlem, indtil opkrævning for en ny periode er udsendt og betalingsfristen for denne er overskredet.

  § 4. Foreningen er upolitisk.

  § 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

  § 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside (www.jelleroedgaard.dk) eventuelt suppleret med udsendelse af e-mail eller  omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne.

  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med samme varsel senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af medlemmerne har anmodet bestyrelsen herom, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  § 7. Generalforsamlingen ledes efter følgende dagsorden.

        1. Formanden åbner generalforsamlingen.

        2. Valg af dirigent.

        3. Formanden aflægger beretning

        4. Kassereren aflægger revideret regnskab.

        5. Fastsættelse af kontingent.

        6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

        7. Valg af to revisorer.

        8. Behandling af indkomne forslag.

      9. Eventuelt.

  § 8. Ved afstemning har hvert medlem én stemme. Afstemning ved fuldmagt kan finde sted. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

  § 9. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer på general-forsamlingen fremsætter krav herom. Urafstemning skal finde sted, når mindst 10 medlemmer kræver dette, enten på selve generalforsamlingen eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Der skal da senest 14 dage efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i fortsættelse af den ordinære generalforsamling.

      En stemmeseddel lægges tilgængelig på forenings hjemmeside - eventuelt suppleret med en udsendelse via e-mail og/eller omdeling til medlemmerne. Stemmesedler skal, når de er mærket 'Stemmeseddel' og forud indsendt/afleveret til bestyrelsen, forblive uåbnede og skal afleveres til den ekstraordinære generalforsamlings dirigent til åbning og optælling. Stemmesedlerne kan dog også afleveres af medlemmerne direkte til dirigenten på generalforsamlingen.

  § 10. Til bestyrelsesposter kan kun vælges medlemmer af foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden er på valg hvert år. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at 2 medlemmer er på valg hvert år, eventuelt ved lodtrækning.

  § 11. Formanden vælges af generalforsamlingen; bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

  Formanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, og i øvrigt når to bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.

  Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne.

  § 12. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  Opkrævning af kontingentindbetaling udsendes efter generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt senest 15. maj. Restance medfører tab af medlemsstatus.

  Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

  Foreningens likvide midler skal henstå på bankkonti

  § 13. Foreningens bestyrelse kan optage samarbejde med omliggende grundejerforeninger i spørgsmål af fælles interesse.

  § 14. Ændringer i foreningens love kan kun finde sted efter beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

  Det samme gælder spørgsmål om foreningens eventuelle likvidation. Ved likvidation fordeles foreninges aktiver ligeligt mellem medlemmerne.

  Copyright © All Rights Reserved Grundejerforeningen Jellerødgård

  Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller rettelser til hjemmesiden er du meget velkommen til at kontakte webmaster@jelleroedgaard.dk